Algemene voorwaarden:

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke opdracht of levering van diensten en/of goederen door Natacha Traen, handel drijvend onder de benaming “Mindset bv”, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Pluvierenerf 9, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE 0599.761.193 aan de klant (hierna : “de Klant”).

1.2. De toepassing van enige algemene of andere voorwaarden uitgaande van de Klant wordt uitgesloten.

1.3. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor elke opdracht aan Mindset bv / Natacha Traen.

1.4. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijk en door de Klant en Mindset bv / Natacha Traen ondertekend document.

 

2. Offertes en opdrachten

2.1. Elke offerte vanwege Mindset bv / Natacha Traen is steeds onder voorbehoud, en Mindset bv / Natacha Traen behoudt zich daarbij onder andere het recht voor om tik- of andere fouten of enige andere materiële vergissingen te corrigeren. Offertes zijn slechts geldig voor de termijn zoals aangeduid op de offerte, waarna de deze automatisch komt te vervallen.

2.2. Door de ondertekening van de offerte en/of het overmaken van zijn akkoord, aanvaardt de Klant de offerte. Mindset bv / Natacha Traen zal vervolgens, na deze aanvaarding door de Klant, haar akkoord uitdrukkelijk bevestigen, waarna de overeenkomst tussen partijen tot stand komt.

2.3. Elke aanvraag tot annulering van een opdracht, of enig onderdeel ervan, vanwege de Klant dient steeds schriftelijk te gebeuren. Dergelijke annulering is slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk aanvaard wordt door Mindset bv / Natacha Traen. Bij elke annulering zal de Klant in ieder geval steeds betaling verschuldigd zijn voor de reeds door Mindset bv / Natacha Traen gemaakte kosten en gepresteerde diensten, zulks met een minimum van 25 % van het totaal bedrag van de specifieke offerte of opdracht, tenzij Mindset bv / Natacha Traen een hogere kost of schade kan aantonen.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij geen beroep kan doen op het recht van eenzijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

2.4. Mindset bv / Natacha Traen behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten, of onderdelen ervan, te weigeren, of de uitvoering ervan te staken wanneer daar gegronde redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van enige inhoud of onderwerpen in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden, zonder dat Mindset bv / Natacha Traen om die reden tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Voor elke opdracht geldt dat de diensten, uitvoering en verbintenissen van Mindset bv / Natacha Traen steeds inspanningsverbintenissen uitmaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2. De termijnen voor levering en/of uitvoering door Mindset bv / Natacha Traen zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enige vertraging in de levering of uitvoering door Mindset bv / Natacha Traen kan nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes, ontbinding van de overeenkomst of weigering vanwege de Klant om een product in ontvangst te nemen.

3.3. De Klant verbindt er zich toe om Mindset bv / Natacha Traen tijdig en volledig de benodigde informatie, documenten en gegevens over te maken, in het overeengekomen formaat en op de afgesproken wijze, teneinde Mindset bv / Natacha Traen toe te laten de opdracht uit te voeren. Indien deze informatie, documenten en gegevens niet tijdig, niet correct of niet volledig beschikbaar zijn voor Mindset bv / Natacha Traen, behoudt deze laatste zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten of uit te stellen, onverminderd het recht van Mindset bv / Natacha Traen om extra kosten of schadevergoeding aan de Klant aan te rekenen.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Mindset bv / Natacha Traen het recht hebben om in het kader van een opdracht of bestelling in delen aan te leveren of uit te voeren.

3.5. Mindset bv / Natacha Traen heeft te allen tijde het recht om de hulp van derden in te schakelen wanneer Mindset bv / Natacha Traen dat nodig acht voor de vlotte en continue uitvoering van haar producten of diensten.

 

4. Engagement

4.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, hetzij online, offline of via het forum. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2. Met deze overeenkomst engageert de Klant zich tevens dat hij niets naar buiten brengt zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn mede-coachee of Mindset bv / Natacha Traen.

4.3. Wanneer een Klant zich niet houdt aan deze regel of zich op een andere manier onrespectvol gedraagt hetzij online, hetzij offline, heeft Mindset bv / Natacha Traen, na betrokkene op de feiten te hebben gewezen, te allen tijde het recht de samenwerking te stoppen zonder enige verplichting tot compensatie of terugbetaling.

Mindset bv / Natacha Traen bouwt een vertrouwensrelatie op met de klant en evalueert regelmatig de draagkracht van de klant. Wanneer Mindset bv / Natacha Traen oordeelt dat een klant beter bij een andere hulpverlener terechtkan, dan zal zij naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de klant verder weigeren tot haar diensten.

 

5. Prijzen, facturatie, betaling

5.1. De prijs is deze zoals overeengekomen op de offerte en/of in de overeenkomst. Mindset bv / Natacha Traen behoudt zich evenwel het recht voor om de prijs nog aan te passen indien na het opmaken van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst nog enige bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (zoals maar niet beperkt tot lonen, sociale lasten, fiscale maatregelen, indexaties, enz.) gewijzigd zijn. Mindset bv / Natacha Traen zal de Klant hiervan in voorkomend geval schriftelijk en op gemotiveerde wijze informeren.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, zijn externe kosten of kosten van derden (zoals bijvoorbeeld betalingen aan beheers-vennootschappen, media of exploitanten van websites, samenwerkingen met andere leveranciers van de Klant, enz.) niet in de prijs van de offerte inbegrepen.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen en bedragen inclusief BTW.

5.4. Wanneer de Klant een offerte aanvaard heeft en Mindset bv / Natacha Traen vervolgens met de opdracht heeft ingestemd, zal Mindset bv / Natacha Traen een eerste voorschot aan de Klant factureren alvorens de uitvoering te starten. Dit voorschot bedraagt in beginsel 30% van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk een ander percentage werd overeengekomen. Mindset bv / Natacha Traen zal in beginsel pas starten met de uitvoering van de concrete opdracht wanneer zij betaling van dit voorschot bekomen heeft.

Mindset bv / Natacha Traen zal ook de mogelijkheid hebben om tussentijdse voorschotten of bedragen aan de Klant te factureren, zoals bijvoorbeeld in het geval van meer langlopende opdrachten.

5.5. De facturen van Mindset bv / Natacha Traen zijn contant betaalbaar, en in ieder geval op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Elke betwisting van enige factuur dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen door de Klant schriftelijk aan Mindset bv / Natacha Traen te worden overgemaakt, op straffe van verval.

5.6. Voor elke onbetaalde factuur of elk openstaand bedrag zal van rechtswege, zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag met een minimum van €75.

5.7. In geval van niet tijdige betaling of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen en schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Mindset bv / Natacha Traen behoudt zich verder ook het recht voor om elke uitvoering van opdrachten of dienstverlening ten aanzien van de Klant te staken of op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Mindset bv / Natacha Traen op schadevergoeding.

5.8. Indien de Klant gedeeltelijke betalingen uitvoert, zullen deze eerst worden aangerekend op de verschuldigde intresten, kosten en (schade) vergoedingen, en pas daarna op de nog openstaande hoofdsommen.

 

6. Aansprakelijkheid en klachten

6.1. De overeenkomst tussen Mindset bv / Natacha Traen en de Klant is gebaseerd op een inspanningsverbintenis en niet op een resultatenverbintenis.

De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met, tijdens of na afloop van een dienst van Mindset bv / Natacha Traen. Mindset bv / Natacha Traen kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of wel behalen van beoogde resultaten. De inspanning komt van de Klant die zelf verandering teweegbrengt of het tempo van zijn groei bepaalt. De adviezen van Mindset bv / Natacha Traen zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de Klant. Mindset bv / Natacha Traen stelt geen medische handeling of geeft geen medisch advies. Bij twijfel adviseren wij de Klant raad te vragen aan zijn behandelend geneesheer. Onze coaching, retreats of andere diensten hebben geenszins de bedoeling om medische trajecten te vervangen.

6.2. Elke klacht of opmerking met betrekking tot enig product, dienst of enige uitgevoerde opdracht vanwege Mindset bv / Natacha Traen dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk door de Klant aan Mindset bv / Natacha Traen te worden overgemaakt. De formulering van een klacht zal de Klant geenszins ontslaan van diens betalingsverplichting.

6.3. Het feit dat Mindset bv / Natacha Traen een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat Mindset bv / Natacha Traen deze aanvaardt of erkent. Wanneer de Klant tijdig en terecht een gebrek in een product, dienst of opdracht meldt, zal Mindset bv / Natacha Traen zelf de keuze hebben om dit gebrek zelf te corrigeren of recht te zetten, dan wel om de Klant een compensatie of vergoeding toe te kennen.

6.4. Mindset bv / Natacha Traen kan enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan is aangetoond dat deze het directe gevolg is van een aan Mindset bv / Natacha Traen toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van Mindset bv / Natacha Traen ten aanzien van de KIant is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs of het bedrag (inclusief BTW) van de concrete opdracht in het kader waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indirecte en gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van data, documenten of informatie, enz., zijn steeds uitgesloten.

6.5. Tenslotte kan Mindset bv / Natacha Traen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Mindset bv / Natacha Traen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, de fysieke en digitale producten liggen bij Mindset bv / Natacha Traen.

De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de Klant verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden in welke vorm of op welke wijze ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, foto, …) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

7.2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Mindset bv / Natacha Traen aan de Klant geleverde producten en diensten, is en blijft Mindset bv / Natacha Traen voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De Klant krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

7.3. Mindset bv / Natacha Traen blijft ten allen tijde eigenaar van haar eigen bestaande intellectuele eigendom, dit wil zeggen alle knowhow, ontwerprechten, processen, auteursrechten (met inbegrip van het recht op computersoftware), merkenrechten, octrooien of enige andere intellectuele eigendomsrechten die reeds in het bezit waren van of in licentie waren gegeven aan Mindset bv / Natacha Traen vóór de datum van uitvoering van de opdracht of overeenkomst of gegenereerd of verworven op elk moment onafhankelijk van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.

7.4. De Klant aanvaardt dat Mindset bv / Natacha Traen melding maakt van de Klant binnen haar klantenportfolio, zoals bijvoorbeeld op de website van Mindset bv / Natacha Traen of in presentaties aan klanten, en dat bepaalde resultaten gerealiseerd voor De Klant daarbij ook ter illustratie getoond of gecommuniceerd worden. Indien De Klant dit niet wenst, of indien hij hier bepaalde specifieke afspraken rond wil maken, dient de Klant dit uitdrukkelijk bij de start van de opdracht aan Mindset bv / Natacha Traen te melden.

 

8. Duur en beëindiging

8.1. Op de offerte wordt melding gemaakt van de duur van de opdracht en/of van het specifieke project. Opdrachten of overeenkomsten van bepaalde duur of voor een specifiek project zijn niet voortijdig opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur, zal elke partij steeds de uitdrukkelijk afgesproken opzeggingstermijn dienen na te leven, of, bij gebreke aan zulke afgesproken termijn, steeds een redelijke opzeggingstermijn in acht dienen te nemen.

8.2. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de andere partij enig recht op schadevergoeding heeft, indien (i) de andere partij ophoudt te bestaan, vereffend werd, ontbonden is of haar activiteiten heeft beëindigd; of (ii) er beslag is gelegd op alle of een belangrijk deel van haar vermogen; of (iii) de andere partij failliet is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend (of redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze zal worden ingediend).

 

9. Privacy en persoonsgegevens

9.1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Mindset bv / Natacha Traen zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, enz.), alsook deze van zijn contactpersonen en medewerkers, zal opslaan en verwerken. Voor zoveel als nodig bevestigt de Klant daarvoor ook de nodige toelatingen van voormelde contactpersonen en medewerkers te hebben bekomen.

9.2. Mindset bv / Natacha Traen is verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht en de levering van de diensten door Mindset bv / Natacha Traen. De gegevens zullen worden aangewend voor doeleinden zoals opname in het klantenbestand en het overmaken van documenten, teksten, creaties, offertes, briefwisseling en facturatie.

De Klant heeft steeds recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en kan daartoe contact opnemen met Mindset bv / Natacha Traen

9.3. Mindset bv / Natacha Traen kan deze gegevens ook gebruiken om de Klant te informeren over nieuwe promoties of publiciteit van Mindset bv / Natacha Traen, voor zover de Klant zich daar uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard. De Klant heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketingdoeleinden.

9.4. Mindset bv / Natacha Traen zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij in geval Mindset bv / Natacha Traen hiertoe verplicht zou zijn op basis van enige wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak.

9.5. Elke partij verklaart dat zij de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de (nationale of andere) uitvoeringsbepalingen, zal naleven.

 

10. Overdracht

Geen der partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een partij redelijkerwijze onmogelijk maakt, zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende partij.

11.2. De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

 

12. Diverse bepalingen

12.1 Door de overeenkomst wordt geen enkele vennootschapsrechtelijke band of joint venture gecreëerd tussen partijen. Partijen blijven derhalve als onafhankelijke entiteiten bestaan en opereren.

12.2. Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst zijn deelbaar en indien één of meer van de bepalingen ongeldig worden verklaard, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen nieuwe bepalingen onderhandelen welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benaderen. Indien enig gedeelte als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

12.3. Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder de overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

13.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Mindset bv / Natacha Traen en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

13.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Mindset bv / Natacha Traen en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.